EN

牧牧 & 田田

Home

»

Adoption

»

牧牧 & 田田

牧牧 & 田田

M/F: Male
Age: 7-12 months old
Organization: 寵愛家 Way To Home
Contact Number: 55081002
Microchip: Unknown
Desexed: Unknown

Description:🐱牧牧🐱田田2個咁靚仔竟然仲未有屋企😳😳
原因係……佢哋一定要【一對領養】因為🐱田田需要同🐱牧牧哥哥一齊,而之前申請嘅人就只係肯要一隻,所以托媽就話【我哋繼續努力幫佢哋一齊搵到家為止】
💁‍♀️正所謂10隻黃🐱9隻肥,2位小鮮肉絕對係喺9隻裡面😆😆😆
🐱07/2021出生 🧒男仔
🐱田田 黃色身無紋 🐱牧牧 黃色身有紋
性格:乖巧,愛拍拍,愛摸摸,嗲豬,尤其係牧牧,田田則有d怕羞

領養條件:
💡必需一對領養
💡一定要安裝【穩固防貓爪窗網】
💡必需家訪
💡申請者須年滿25歲以上(與家人同住除外)
⛔不接受放養、看舖

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *